1

SGP

Het ontstaan van de SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is een Nederlandse politieke partij met een sterk orthodox-christelijke signatuur. Hieronder volgt een korte geschiedenis over hoe de SGP tot stand is gekomen.

Ontstaansgeschiedenis:

In de 19e en begin 20e eeuw waren er in Nederland diverse kleinere confessionele partijen actief. Tegen de achtergrond van de schoolstrijd en de emancipatie van de gereformeerde bevolkingsgroep ontstond er behoefte aan een politieke partij die de specifieke belangen van deze groep kon behartigen op het nationale politieke toneel.

De SGP werd opgericht op 24 april 1918 in het Zeeuwse Middelburg. Drie gereformeerde groeperingen met een sterk orthodox karakter kwamen bij elkaar: de Anti-Revolutionairen, de Vrij-Antirevolutionairen en de Christelijk-Historische kiezers. Zij vonden dat de bestaande confessionele partijen niet strikt genoeg waren in hun Bijbelse principes en wilden een partij die onvoorwaardelijk vasthield aan de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

Kernpunten en beginselen:

De SGP kenmerkte zich vanaf het begin door haar theocratische visie: het geloof dat God de soevereiniteit heeft over alle aspecten van het leven, inclusief de politiek. In haar beginselprogramma stelt de partij dat de overheid zich moet baseren op de Bijbelse normen en waarden. Een ander belangrijk punt voor de SGP is de zondagsrust, die de partij altijd heeft verdedigd.

In de loop der jaren heeft de partij zich ook onderscheiden door haar conservatieve standpunten over onderwerpen als het gezin, onderwijs en ethische kwesties.

Verdere ontwikkeling:

In de loop van de 20e eeuw is de invloed van de SGP in de landelijke politiek relatief klein gebleven, gezien het feit dat de partij meestal slechts twee of drie zetels in de Tweede Kamer had. Echter, op lokaal niveau, vooral in de zogenaamde 'Bible Belt' (een strook die loopt van Zeeland tot Overijssel), heeft de partij vaak een sterke vertegenwoordiging gehad.

De SGP heeft zich door de jaren heen geprofileerd als een stabiele partij, die vasthoudt aan haar principes en zich niet gemakkelijk laat meeslepen door de waan van de dag.

In de afgelopen decennia zijn er binnen de partij discussies geweest over zaken zoals de positie van vrouwen (bijvoorbeeld over vrouwen op de kieslijst) en de mate waarin de partij samenwerking moet zoeken met andere politieke groeperingen.

Conclusie:

De SGP is voortgekomen uit een behoefte aan een onwrikbare, Bijbelgetrouwe politieke vertegenwoordiging voor een specifieke groep gereformeerden in Nederland. Ondanks haar bescheiden grootte op het nationale toneel, heeft de partij een duidelijk stempel gedrukt op het Nederlandse politieke landschap door vast te houden aan haar orthodox-christelijke waarden en beginselen.

SGP jongeren
SGP jongeren
2

Waar gelooft de SGP in

Kern standpunten SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is een van de oudste nog bestaande politieke partijen in Nederland. De partij staat bekend om haar orthodox-christelijke standpunten en heeft in de loop der jaren op bepaalde thema's consistent haar visie uitgedragen. Hieronder volgt een overzicht van de kern van de belangrijkste standpunten waar de SGP altijd voor heeft gevochten:

Bijbelse principes in politiek en samenleving: De SGP baseert haar politieke beleid op de Bijbel. De partij ziet de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en meent dat de overheid en de samenleving zich aan Bijbelse normen en waarden moeten houden.
Theocratische staatsvisie: De SGP gelooft in een theocratie, waarbij God als hoogste gezag wordt erkend. Dit betekent dat de overheid haar gezag ontleent aan God en verantwoording aan Hem schuldig is.
Zondagsrust: Een van de bekende standpunten van de SGP is de bescherming van de zondagsrust. De partij verzet zich tegen activiteiten zoals winkelopeningen op zondag en pleit voor het in ere houden van de zondag als rustdag, zoals beschreven in het vierde gebod.
Levensbeschouwing en ethiek: De SGP neemt traditionele standpunten in over ethische kwesties. Ze is pro-life en tegen euthanasie en abortus. Daarnaast verzet de partij zich tegen het homohuwelijk.
Onderwijs: De SGP is een fervent verdediger van het recht op bijzonder onderwijs, waarbij scholen op religieuze grondslag gefinancierd worden door de overheid maar wel hun eigen identiteit mogen behouden.
Gezin: Het traditionele gezin wordt door de SGP gezien als de hoeksteen van de samenleving. De partij pleit voor beleid dat het gezin ondersteunt en versterkt.
Vrouwen in de politiek: Historisch gezien was de SGP tegenstander van actief vrouwenkiesrecht, wat betekent dat vrouwen niet op de kieslijst van de partij mochten staan. Hoewel dit standpunt in de loop der jaren onder druk is komen te staan en uiteindelijk is gewijzigd, was het een significant en vaak besproken standpunt van de partij.
Defensie en veiligheid: De SGP is voorstander van een sterke defensie en ziet het als een Bijbelse taak van de overheid om de veiligheid van haar burgers te waarborgen.
Israël: De SGP heeft altijd een bijzondere band gevoeld met de staat Israël en heeft zich in de politiek ingezet voor de steun en bescherming van Israël.
Dit zijn slechts enkele van de vele standpunten waarvoor de SGP zich hard maakt. Wat opvalt, is de consistente lijn in de standpunten die voortkomt uit een diep gewortelde overtuiging gebaseerd op Bijbelse principes.

Youtube kanaal SGP jongeren

SGP jongeren

Jongeren hebben binnen de SGP een bijzondere en actieve rol. De jongerenafdeling van de partij, de SGP-jongeren (SGPJ), is zelfs de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Deze organisatie zorgt ervoor dat de stem van jongeren binnen de partij wordt gehoord en bevordert de betrokkenheid van jongeren bij de politiek.

SGP-jongeren organiseren diverse activiteiten, waaronder debatten, congressen en studiereizen, waarbij actuele politieke thema's worden besproken vanuit een Bijbels perspectief. Daarnaast zijn zij ook betrokken bij het formuleren van standpunten en adviseren ze de 'volwassen' SGP hierover.

De aanwezigheid van een actieve jongerenorganisatie binnen de SGP benadrukt het belang dat de partij hecht aan de inbreng van de jongere generatie en zorgt voor een doorstroom van nieuwe ideeën en energie binnen de partij.

To the Top